Carnavalsoptocht Deurningen

Zoals elk jaar zal er ook dit jaar in het carnavalsweekend op zaterdag een bonte stoet door Deurningen trekken; de carnavalsoptocht.

Op zaterdag 10 februari 2024 vanaf 13.41 uur zal van alles tussen éénlingen en grote wagens te zien zijn in Deurningen. We hopen dat ook iedereen weer de gevels versiert en zorgt dat de route autovrij is.

We hopen u op 10 februari 2024 weer te verwelkomen als deelnemer of toeschouwer bij onze optocht.

De route:

 1. Opstellen op de Kerkweg voor de sporthal, Veldzijde, Molemansstraat, Hoofdstraat, Wilthuisstraat, Pastoor Gloerichstraat, Kerkweg, Hoofdstraat, Plechelmusplein.
 2. Startnummers moeten tussen 12.45 en 13.15 uur afgehaald worden op het grasveld voor de ingang van het DSVD terrein.
 3. De optocht start om 13.41 uur.

Opgave:

Net als in de afgelopen jaren moet iedereen die mee wil doen aan de optocht zich opgeven ongeacht in welke categorie er deelgenomen wordt. Door vroegtijdige opgave kan de commissie de optocht beter organiseren. Opgave kan door onderstaand formulier compleet in te vullen en op verstuur te drukken. Opgeven kan tot zaterdag 3 februari 2024.

Reclamevoertuigen:

Wilt u deelnemen met één of meerdere reclamevoertuigen dan vragen we u dat te melden voor 3 februari 2024 via; optocht@nettelkornkes.nl

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking voor alle categorieën zal drie kwartier na afloop van de optocht plaatsvinden in de grote tent op het St. Plechelmusplein. Prijzen kunnen daar direct worden afgehaald op vertoon van het startnummer.

Vragen:
Heeft u vragen met betrekking tot de optocht dan kunt u deze mailen naar optocht@nettelkörnkes.nl

Opgeven optocht

OPTOCHTREGLEMENT

Algemeen

 • Dit reglement betreft het reglement voor de carnavalsoptocht in Deurningen die jaarlijks georganiseerd wordt door Carnavalsvereniging de Nettelkörnkes uit Deurningen.
 • De optocht vindt jaarlijks plaats op de zaterdag in het carnavalsweekend. De exacte datum en tijd zal tijdig bekend worden gemaakt via de website; www.nettelkornkes.nl, ’t Klöpke en verenigingsmagazine; ’t Nettelkörnke.
 • De route van de optocht zal tijdig bekend worden gemaakt, wederom via www.nettelkornkes.nl, ’t Klöpke en ’t Nettelkörnke
 • Opgave voor de optocht kan enkel en alleen door het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Nettelkörnkes. Opgave is verplicht voor elke categorie. De sluitingstermijn van de opgave zal bekend worden gemaakt via www.nettelkornkes.nl, ’t Klöpke en ’t Nettelkörnke.
 • Opgave is mogelijk in de volgende categorieën; grote wagens, kleine wagens, loopgroepen, duo’s en eenlingen. Door CV de Nettelkörnkes worden per categorie 6 prijzen beschikbaar gesteld. Een onafhankelijke jury zal de deelnemers beoordelen.
 • De optochtcommissie kan, om kwaliteit en veiligheid te waarborgen, deelnemers van deelname uitsluiten.
 • Bij verschil van mening ligt de eindbeslissing bij het bestuur van de Nettelkörnkes.

Indeling categorieën

 • Eenlingen; voorstelling bestaande uit/ vertolkt door één persoon
 • Duo’s; voorstelling bestaande uit/ vertolkt door twee personen
 • Loopgroepen; voorstelling bestaande uit/ vertolkt door een groep van drie of meer personen, eventueel in combinatie met een handmatig voortgetrokken of geduwde wagen. In overleg met en na goedkeuring van de optochtcommissie kan een klein trekkend voertuig toegepast worden.
 • Kleine wagens; wagens tot maximaal 8 meter lengte, exclusief het trekkend voertuig. Getrokken en/of voortgeduwd door een gemotoriseerd voertuig of door mankracht.
 • Grote wagens; wagens van minimaal 8 meter lengte. Getrokken en/of voortgeduwd door een gemotoriseerd voertuig of door mankracht.

Verboden

 • De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon is niet toegestaan
 • Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
 • Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 • Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn op de wagen.
 • In verband met de veiligheid van eenieder mag er geen snoep e.d. gestrooid worden vanaf de wagens. Het uitdelen van snoepgoed e.d. dient te geschieden door begeleiders die naast het voertuig lopen
 • Het is niet toegestaan aanstootgevende teksten of uitbeeldingen te gebruiken. Kwetsende bedoelingen, in welke vorm dan ook, zullen dan ook worden geweigerd.

Verplichtingen

 • De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te bezichtigen.
 • Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dienen twee deugdelijke brandblussers binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
 • Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig.
 • Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en staan.
 • De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB (A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie worden gevorderd het geluidsniveau te dimmen, of uit de optocht worden verwijderd.
 • De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels.
 •  
 • De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn.
 • Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer en begeleiding op te volgen.
 • De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen.
 • Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
 • Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
 • Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
 • Indien door in de optocht deelnemende groepen of personen een geluidsinstallatie wordt meegevoerd mag het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de installatie op een afstand van 10 meter van de wegas niet meer bedragen dan 70dB(A).
 • Het niet opvolgen van de bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van de deelname aan de optocht en zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de optochtcommissie, het bestuur of de politie.

Aanbevelingen

 • Tijdens en na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer opengestelde wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijk, daaraan ook te voldoen (bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting).