Privacyverklaring

CV de Nettelkörnkes, waarvan het postadres is gevestigd aan Jonkmansweg 3, 7561 PZ te Deurningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden van CV de Nettelkörnkes en door u zelf verstrekte gegevens aan CV de Nettelkörnkes, worden door CV de Nettelkörnkes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over en vanuit CV de Nettelkörnkes, zoals de website, sociale media, nieuwsbrieven en verenigingsmagazine.
 • Uitnodigingen voor verenigingsevenementen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderstaande persoonsgegevens worden door CV de Nettelkörnkes verwerkt:

 • Voor-, en achternaam
 • Adres gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige verstrekte persoonsgegevens door deelname aan activiteiten of gebruik makende van diensten georganiseerd door CV de Nettelkörnkes. Hierbij kan gedacht worden aan foto’s van de door ons georganiseerde activiteiten.

Minderjarigen:

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige bezoekers, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.  

Als vereniging kunnen wij echter niet controleren of een websitebezoeker minderjarig is. Om die reden raden wij als vereniging ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Mocht u er van overtuigd zijn dat CV de Nettelkörnkes zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nettelkornkes.nl.

Bewaartermijn

CV de Nettelkörnkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan CV de Nettelkörnkes geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

CV de Nettelkörnkes neemt de bescherming van uw gegevens serieus door passende technische-, en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking van uw gegevens te nemen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CV de Nettelkörnkes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • CV de Nettelkörnkes houdt een gebruikersnaam-, en wachtwoordbeleid op haar systemen.
 • Het maken van back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke-, of technische incidenten. Ook deze back-ups zijn voorzien van beveiliging.
 • Leden van CV de Nettelkörnkes met toegang tot uw persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten & vragen

Mocht u klachten en/of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, of naar aanleiding van onze privacy verklaring, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.